Vendimet e kryesisë dhe komisionet për konsultim publik

Vendim Nr.9 Datë 27.03.2024 “Për fillimin e procedurës së konsultimit publik për miratimin e planit   të përmirësimit të arsimit parashkollor të Bashkisë Fier”

Vendim Nr.01 datë 02.10.2023 “Për fillimin e proçedurës së konsultimit publik për PBA 2024 – 2026, buxhetit dhe paketës fiskale për vitin 2024”