Funksionet e Bashkise

Qeverisja vendore

Gjendja aktuale e qeverisjes vendore është produkt i dinamikës së një sërë reformash institucionale për decentralizimin dhe autonominë vendore. Procesi i decentralizimit dhe i au- tonomisë vendore u materializua edhe më tej me miratimin e Kushtetutës dhe nënshkrimin e Kartës Europiane për Autonominë Lokale. Qeveria vendore në Shqipëri ngrihet dhe funksionon mbi bazën e parimit të autonomisë vendore. Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë bashkitë dhe qarqet. Bashkia është njësi bazë e vetëqeverisjes vendore, ndërsa Qarku është njësi e nivelit të dytë të vetëqeverisjes vendore. Me miratimin  e ligjit 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale  të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, ndarja e re territoriale përcakon si njësi të qeverisjes vendore 61 bashki dhe 12 qarqe. 

FUNKSIONET E QEVERISJES VENDORE

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksione, kompetenca, si dhe funksione të deleguara. Rregullojnë dhe administrojnë ushtrimin e funksioneve të veta në mënyrë të plotë dhe të pavarur, në përputhje me Kushtetutën, Kartën Europiane të Autonomisë Vendore dhe ligjet në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksionet duke respektuar politikat kombëtare dhe rajonale. Ndër funksionet bazë të njësive të vetëqeverisjes vendore janë:
1.    Funksionet  e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike.
2.    Funksionet  e bashkive në fushën e shërbimeve sociale.
3.    Funksionet  e bashkive në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese.
4.    Funksionet  e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
5.  Funksionet  e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike,natyrës dhe biodiversitetit.
6.    Funksionet  e bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor.
7.    Funksionet  e bashkive në fushën e sigurisë publike.

8.    Funksionet  e bashkive në fushën e migracionit dhe diaspores.

9.    Funksionet  dhe kompetencat e deleguara.

FINANCAT

Sipas ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”,  njësitë e vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat e tjera vendore. Në fondet e transferuara nga qeverisja qendrore përfshihen transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë, transferta e kushtëzuar dhe fondet që u vijnë drejtpërdrejt atyre nga ndarja e tak- save dhe tatimeve  kombëtare, huamarrja vendore, donacione, si dhe burime të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj e drejta për krijimin e të ardhurave në mënyrë të pavarur.

http://www.erru.al/doc/Ligj_nr.139-2015_date_17.12.2015_Per_vetqeverisjen_vendore.pdf​

Misioni i vetëqeverisjes vendore 

Vetëqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet: a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive; 

b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; 

c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; 

ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore; 

d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë; 

dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore; 

e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative.​

LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1.pdf

Ligji_115_2014.pdf