Armando Subashi, Kryetar i Bashkisë Fier;

 

 

 Armando Subashi lindi në Fier, më 26 maj 1971. Arsimin 8 vjecar e ka kryer në shkollën “Andon Xoxa” dhe arsimin e mesëm, në shkollën e mesme të përgjithshme “Perikli Ikonomi”.
Ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.
Ka punuar si gjykatës në rrethet gjyqësore: Mallakastër dhe Fier, ku ka ushtruar njëkohësisht edhe funksionin e Kryetarit të Gjykatës.
Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 u zgjodh për herë të parë deputet i Qarkut Fier, duke u pasuar edhe me mandatin e dytë në vitin 2013, mandat të cilin e la në vitin 2015, kur shpalli kandidaturën për Kryetar Bashkie, Fier.
Gjatë kësaj kohe ka qenë anëtar i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i zgjedhur nga Konferenca Kombëtare Gjyqësore. Si një jurist me eksperiencë ka patur ndikim, përfshirje profesionale në trajtimin e përmirësimin e kuadrit ligjor gjatë procesit të hartimit të ligjit, nr.115, “Për ndarjen administrative të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.
Nga 22 korriku i vitit 2015, drejton me sukses Bashkinë Fier.
Armando Subashi vlerësohet si një nga politikanët dhe administratorët më cilësorë të vendit.
Neni 165, 166 Kodi Zgjedhor 159511.pdf
LIGJI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1.pdf
Kryetari i Bashkisë Fier, Armando Subashi është objekt i Deklarimit të Pasurisë. http://www.hidaa.gov.al/subjektet-deklarues/ 

 

 

 

 

Funksionet e Kryetarit

 Kryetari i Bashkisë 

 

 

 

Kryetari i bashkisë zgjidhet sipas dispozitave të kodit zgjedhor dhe ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” .

Çdo bashki ka kryetarin e saj, të zgjedhur sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor.

Kryetari i bashkisë mund të zgjidhet dhe të ushtrojë vetëm 3 mandate të njëpasnjëshme në krye të bashkisë, me të drejtë rizgjedhjeje.

Mandati i kryetarit të bashkisë

Mandati i kryetarit të bashkisë vërtetohet nga gjykata e rrethit gjyqësor, (dhoma civile) në juridiksionin e së cilës përfshihet bashkia përkatëse, brenda 20 ditëve nga data e shpalljes së rezultatit të zgjedhjes së tij.

Shpallja e vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë bëhet në mbledhjen më të parë të këshillit bashkiak përkatës, ku kryetari bën betimin, sipas formulës së përcaktuar në nenin 50, të këtij ligji, dhe e nënshkruan atë.

Ushtrimi i mandatit të kryetarit të bashkisë fillon në çastin kur bën betimin dhe përfundon kur bën betimin kryetari pasardhës.

Kryetari i bashkisë   është  organi më  i lartë i bashkisë Fier ushtron detyrat e funksionet e përcaktuara në Kushtetutë,Ligjin e Vetëqeverisjes  Vendore, e të tjera  dispozita ligjore.

Sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë janë si më poshtë:

a) ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e këshillit përkatës;

b) zbaton aktet e këshillit;

c) merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin bashkiak, në përputhje me rendin e ditës së përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë;

ç) raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të bashkisë dhe njësive administrative përbërëse të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet nga këshilli;

d) raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e bashkisë;

dh) është anëtar i këshillit të qarkut;

e) emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, zëvendëskryetarin/zëvendëskryetarët e bashkisë dhe i shkarkon ata;

ë) emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, administratorët e njësive administrative/lagjeve dhe i shkarkon ata;

f) vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregtare në pronësi të bashkisë, si dhe drejtuesit e ndërmarrjeve e të institucioneve në varësi;

g) emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;

gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët;

h) merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, sociale, kulturore e sportive;

i) kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato cenojnë interesa të bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të këshillit nga kryetari i bashkisë, këshilli mund të miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve;

j) miraton strukturën, organikën e kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

k) emëron dhe shkarkon nëpunësit vendorë për barazinë gjinore;

l) kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë, dhe siguron publikimin e tyre.