Programi i Transparences Hyrje

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Karta AB.

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Kodi i etikës AB.

Plani strategjik i zhvillimit te bashkisë.

Kërkesa, ankesa, sinjalizime dhe vërejtje.

Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor.

Paketa fiskale (taksa dhe tarifa).

Programi buxhetor afatmesëm vendor.

Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit.

Bashkia sipas fushave të përcaktuara ligji 139/2015

Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve.

Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit (Emri, kontaktet dhe kompetencat).

Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.

Trajtimi i kërkesave për informacion.

Plani Strategjik 2023-2025