Bashkia e Fierit si njësi e qeverisjes vendore ka të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë

> Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë të drejtën e pronësisë. Ato fitojnë, shesin dhe japin në përdorim pronën e paluajtshme ose të luajtshme të tyre, si dhe ushtrojnë të drejta të tjera, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

> E drejta e fitimit të pronës, nëpërmjet shpronësimeve për interes publik, nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

> E drejta e pronësisë ushtrohet nga këshilli përkatës, i cili nuk mund t’ia delegojë ushtrimin e kësaj të drejte askujt tjetër. …(neni 9 pika 1.2)

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/02/09/96/

Vendimet e Këshillit të Ministrave që kanë bërë miratimin e listës së pronave të paluajtshme publike, shtetërore, brenda juridiksionit territorial dhe administrativ, të Bashkisë Fier, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të kësaj bashkie.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2009/05/28/574/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/06/22/456/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2012/12/04/854/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2007/11/14/770/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/05/18/375/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/12/21/901/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2009/05/28/574/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/07/06/509/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2009/04/01/363/

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2018/04/20/207/