Ndërrmarrja e Ujësjellës/Kanalizime, Fier është furnizuesi i vetëm me ujë në qytetin e Fierit. Nëse jeni një godine e vetme dhe e vogël apo një kompleks i ri ndërtesash që përfshin ambjente për tregëti apo banim, ju duhet të kontaktoni Ndërrrmarrjen e Ujësjellës/Kanalizim, Fier për furnizimin me ujë apo pagesat e sasisë së harxhuar. 

Dokumentat e nevojshëm për lidhjen e ujit janë si më poshtë:

* Një dokument pronësie i godinës (ose apartamentit);

* Një plan i ndërtesës, për godinat e reja.


Tarifat që paguhen për lidhjen e ujit janë:

- Tarifa prej 6000 Lekësh (TVSH-ja e përfshirë), për kostot e lidhjes së ujit dhe sahatin e ujit;

- Tarifa prej 7800 lekësh (TVSH-ja e përfshirë), për çdo kontratë lidhje uji për çdo familje;

                                                                           -ose-

Tarifa prej 36000 lekësh (TVSH-ja e përfshirë), për çdo kontratë lidhje uji për çdo biznes të vogël.


Çmimet për konsumimin e ujit janë si më poshtë vijon:

* Nësë banori është i pajisur me sahat për konsumimin e ujit, çmimi është 38 Lekë/m3 (TVSH-ja nuk është e përfshirë);

* Nësë banori nuk është i pajisur me sahat për konsumimin e ujit, konsumi i ujit llogaritet sikur të jetë 4.5 m3.anëtar familjeje dhe çmimi është 38 Lekë/m3 (TVSH-ja jo e përfshirë).


Nëse keni pyetje, shqetësime apo doni të lidhni kontratë furnizimi me ujë, ju lutemi kontaktoni:

Nderrmarrja e Ujesjellesit
Lagja: 1 Maj
Fier
Tel. 034229494