CourthouseGjykatat e Nivelit të Parë janë të organizuara dhe funksionojnë në të 36 rrethet gjyqësore të Shqipërisë. 

Në qytetin e Fierit ndodhet një prej këtyre 36 Gjykatave. Juridiksioni territorial i secilës prej tyre është i përcaktuar me një dekret të Presidentit të Republikës, bazuar mbi propozimin e Ministrit të Drejtësisë pas konsultimeve me opininoin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

Gjykatat e Nivelit të Parë gjykojnë mbi ligjet e Kodeve të Procedurës Civile dhe asaj Penale.

Për më shumë informacion mbi Gjykatën e Fierit, ju lutem vizitoni: http://gjykatafier.gov.al/