Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Transporti

Transporti

​​

DREJTORIA E TRASNPORTIT

Harton dhe zbaton politikat ne fushen e transportit,te sinjalistikes etj.

Pergatit materiale per miratim ne Keshillin Bashkiak sipas legjislacionit ne fuqi.

Permbledh dhe pergatit dokumentacionin e duhur per licencime dhe certifikim ne fushen e transportit per ti paraqitur prane komisionit te licencimit.

 

TRANSPORTI I UDHETAREVE ME TAKSI   

DOKUMENTACIONI  DHE  KRITERET  E  LIÇENSIMIT

 

 • Licenca per kete veprimtari leshohet per persona fizik dhe juridik (ligji 8308 neni 35)
 • Subjekti zoteron si prone nje autoveture taksi (deri 15 vjet prodhimi i mjetit).(k/Bashkiak)
 • Certifikata qe verifikon plumbosjen e taksimetrit leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise dhe Kalibrimit . (udhez.1649 ,kap. IV, pika 1; udhez. 15 neni 21)
 • Ngjyra e autovetures duhet te jete e "BARDHE" ose "GRI" . (udhez.1649 ,kap. IV, pika 1)
 • Te kete vendosur mbi tavan te mjetit nje tabele te ndricuar me shkrimin "TAKSI"(udhez. 1649)
 • Çertifikate Regjistrimi  (Nipt - QKR) (fotokopje)
 • Çertifikate Regjistrimi Biznes i Vogel  (Drejtoria e Taksave – Bashkia Fier) (fotokopje)
 • Vertetim nga Zyra e Tatim -Taksave te Bashikese Fier (per shlyerjen e detyrimeve)
 • Leje Drejtimi (Kategoria D) (fotokopje)(kodi rrugor)
 • Leje Qarkullimi e automjetit (fotokopje) (udhez. 15 neni 8)
 • Deshmi e Aftesise Profesionale TAXI (fotokopje) (udhez. 1649;kreu III; pika 5; germa c)
 • Çertifikate e Kontrollit Teknik te Autovetures (fotokopje) (udhez. 15 neni 8)
 • Akt – Vleresimi per Plotesimin e Kushteve te Komod.(fotokopje) (udhez. 1649;kreu IV; pika 9)
 • Vertetim nga Kryetari Rajonit ose Njesise Administrative  per vendbanimin (Bashkia Fier)
 • 3 (tre) fotografi te autovetures.
 • Vertetim nga Gjykata dhe Prokuria qe nuk eshte ne proces penal.

( Baza ligjore :ligji 8308 date 18/03/1998 " Per transportet rrugore" me ndryshime;

 udhezimi nr. 15, date 24/7/2007 me ndryshime "Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licencave……." si dhe udhezimi 1649 date 16/08/1999, me ndryshime)

Dokumentacioni i paraqitur duhet te jete i noterizuar.

 

 

KRITERET BAZE TE LICENCIMIT DHE DOKUMENTACIONI I DUHUR

PER TRANSPORTIN E UDHETAREVE

LINJAT:QYTETESE, RRETHQYTETESE DHE NDERQYTETESE


 1. Formulari i Autodeklarimit (udhez.15 neni 8)
 2. Certifikate rregjistrimi si person juridik QKR
 3. Ekstrakt i QKR-se
 4. Evidenca statistikore vjetore sipas formularit te miratuar      nga Ministria(udhez.15 neni 16)
 5. Deshmi penaliteti (udhez.15 neni 8)
 6. Vetdeklarim per reputacionin e mire(udhez.15,neni 8 dhe         VKM 325 date 19.03.2008  kap.II)
 7. Vertetim per mosshkelje te legjislacionit te transportit nga     DRSHTRR. (udhez.15 neni 8)
 8. Certifikate e kompetences profesionaleCKP(udhez.15 neni 8)
 9. Vertetim per Shlyerjen e Tatim-Taksave (Bashkia Fier)
 10. Kontrate me nje agjensi udhetimi ne Bashkine Fier (ligji 8308,neni 22)
 11. Kontrate me nje agjensi udhetimi ne stacionin fundor te   linjes dhe oraret (ligji 8308,neni 22)
 12. Inventarin e mjeteve ne pronesi ose me nje qera afatgjate(udhez.15 neni 8)
 13. Siguria bankare per mjetet(60.000 mjeti i pare dhe 30.000 per te tjerat) (udhez.15 neni 8)
 14. Leje qarkullimi per cdo mjet(udhez.15 neni 15)
 15. Certificate e kontrollit teknik sipas modelit perkates(udhez.15 neni 8)
 16. Akt vleresimi komoditeti per cdo mjet(udhez.15 neni 8)
 17. Siguracioni i detyrueshem per mjetin(udhez.15 neni 8)

 

Shenim : -Per linjat qytetese nuk duhet pika 10.

                -Pika 4 (Evidenca) duhet vetem ne rastet e rilicencimit

Dokumentacioni i mesiperm duhet te jete i noterizuar

 

KERKESAT

PER MARRJEN E CERTIFIKATES PER TRANSPORT UDHETARESH ME AUTOBUS

PER LINJAT QYTETESE;RRETHQYTETESE DHE NDERQYTETESE

 1. Fotokopje e lejes se qarkullimit (udhez.15 ,neni 30)
 2. Fotokopje e certificates se regjistrimit tatimore. QKR
 3. Fotokopje e certificates se kontrollit teknik(udhez.15 ,neni 8;30)
 4. Fotokopje e Akt-vleresimit komoditetit (udhez.1649 date 16/08/1999)
 5. Pronesia ose kontrate qeraje per mjetin(udhez. 15 neni 8;11)
 6. Vertetim per shlyerjen e taksave(Bashkia Fier)

Dokumentacioni duhet te jete i noterizuar

 

KERKESAT

PER MARRJEN E CERTIFIKATES MODEL 215  PER TRANSPORT UDHETARESH PER LLOGARI TE VET

 1. Fotokopje e lejes se qarkullimit  (udhez.15 ,neni 30)
 2. Fotokopje e certificates se regjistrimit tatimore QKR
 3. Fotokopje e certificates se kontrollit teknik (udhez.15 ,neni 8;30)
 4. Fotokopje e Akt vleresim komoditeti (udhez.1649 date 16/08/1999)
 5. Pronesia ose kontrate qeraje per mjetin(udhez. 15 neni 8;11)
 6. Vertetim per shlyerjen e taksave(Bashkia Fier)

(Per transportin e nxenesve ;studenteve Ngjyra portokalli dhe vit prodhimi nen 10 vjet )

Dokumentacioni duhet te jete i noterizuar

 

KERKESAT 

PER  MARJEN E LICENCES  PER TRANSPORT MALLI  BRENDA VENDIT

PER TE TRETE DHE ME QERA    (Model 109)

 

         1.   "Ekstrakti historik  QKR "  te  subjektit.

         2.   "(CKP per transport mallrash) (udhez. 15 neni 8/pika c; VKM                 194 date 09/03/2011)

         3. Garancia bankare (60.000 mjeti i pare dhe 30.000 per te                 tjerat)( udhez. 15  neni 8/pika b)

          4-Vertetim per Shlyerjen e Taksave. (Bashkia Fier)

       (perjashtohet nga CKP subjekti fizik me 1 mjet me ngarkese         max. te  lejuar deri ne 3.5   ton)

 

 

KERKESAT 

PER  MARJEN E ÇERTIFIKATES PER TRANSPORT MALLI  BRENDA VENDIT

PER TE TRETE DHE ME QERA    (Model 209)

       I -  DOKUMENTACIONI   qe duhet te dorezohet  nga  kerkuesi :

         1.  Fotokopje e "LEJES SE QARKULLILMIT"  te mjetit (udhez.15               neni 30)

         2.  Fotokopje e "ÇERTIFIKATES  TATIMORE"  te  subjektit.

         3.  Fotokopje e "ÇERTIFIKATES KONTROLLIT TEKNIK" te mjetit               (udhez.15 neni 30) .

Dokumentacioni duhet te jete i noterizuar

 

KERKESAT 

PER  MARJEN E ÇERTIFIKATES PER TRANSPORT MALLI  BRENDA VENDIT

PER VETE    (Model 210)

         1.  Fotokopje e "LEJES SE QARKULLILMIT"  te mjetit (udhez.15,               neni 30)

         2.  Fotokopje e "ÇERTIFIKATES  TATIMORE" QKR te  subjektit.

         3.  Fotokopje e "ÇERTIFIKATES KONTROLLIT TEKNIK" te mjetit               (udhez.15 ,neni 30)

Dokumentacioni duhet te jete i noterizuar

 

KERKESAT

PER MARRJEN E LICENCES SE AGJENCI TRANSPORTI NDERKOMBETAR UDHETARESH    (model 108 )

 1. Formulai i autodeklarimit (udhez. 15 ,kreu V, neni 15)
 2. Fotokopje e kontrates se qerase se ambientit ose certificate pronesie.( udhez. 15 , neni 22)
 3. Fotokopje e certificate rregjistrimi tatimore (QKR te subjektit)
 4. Kontrate me nje shoqeri transportues  udhetaresh brenda vendit. .( udhez. 15 , neni 22)
 5. CKP per transport udhetaresh  (udhez. 15 ,kreu V, neni 15)
 6. Vertetim nga Tatim – Taksat per detyrimet (Bashkia Fier)
 7. Vertetim banimi

Dokumentacioni duhet te jete i noterizuar

 

 

KERKESAT

PER MARRJEN E LICENCES SE AGJENCI TRANSPORTI UDHETARESH dhe TAKSI BRENDA VENDIT   (model 106 )

 1. Formulari i autodeklarimit(udhez. 15  neni 22)
 2. Fotokopje e certifikates se pronesise ose kontrates se qerase se ambientit (udhez. 15  neni 22)
 3. Fotokopje e certificates se rregjistrimit tatimore QKR.
 4. Kontrate me nje Transportues nderkombetar udhetaresh ose QKL ( udhez. 15  neni 28)
 5. ÇKP per transport udhetaresh (udhez. 15 neni 8/pika c)
 6. Garancia Bankare ne vleren 700.000 leke (udhez. 15  neni 8/pika b)
 7. Vertetim nga Tatim – Taksat per shlyerjen e detyrimeve. .(Bashkia Fier)
 8. Vertetim banimi.(selia e subjektit)

     Dokumentacioni duhet te jete i noterizuar

 

 

LICENCE

PËR PIKAT E TREGETIMIT ME PAKICË TË KARBURANTEVE,GAZIT TE LENGSHEM TE NAFTES,VAJRAVE LUBRIFIKANTE PER AUTOMJETET

1-Ekstrakti historik dhe tregtar te regjistrit ,nga QKR ku ne objekt te kete te percaktuar veprimtarine e tregtimit te nenprodukteve te naftes bruto.

2-Projektin teknologjik te depove dhe linjave ,te miratuar nga organet perkatese ,sipas legjislacionit ne fuqi te mjedisit dhe te mbrojtjes nga zjarri.Projekti teknologjik per depot dhe linjat qe perdoren per depozitimin dhe shitjen e gazit te lengshem te naftes duhet te jete I miratuar edhe nga organet perkatese te kontrollit te pajisjeve nen presion.

3-Certifikaten e perdorimit te objektit te leshuar nga institucioni perkates, sipas legjislacionit per planifikimin e territorit.

4-Vertetim  per kontrollin e objektit ,per respektimin e kushteve teknike, te leshuar nga Inspektoriati Shteteror Pergjegjes.

5-Çertifikaten e kalibrit te rezervuarve, te vendosur ne stacion dhe te matjes se aparateve te  shitjes se karburanteve, gazit te lengshem te naftes, nga DPM- ja ose organet e autorizuara per kete qellim.

6- Lejen e Mjedisit, sipas legjislacionit ne fuqi per mjedisin.

7-Autorizim hyrje-dalje ne rruge, te leshuar nga enti pronar i rruges.

8-Regjistrimin e markes tregtare prane Drejtorise se Pergjithshme te Markave dhe Patentave.

9-Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve vendore.

10-Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve tatimore,perfshire sigurimet shoqerore.

 

 (Dokumentacioni që dorezohet duhet të jetë i fotokopjuar dhe i noterizuar.)

 

 

LICENCE

PËR PIKAT E   NJËSIVE TË SHITJES SË LËNDEVE DJEGËSE

1-Ekstrakti historik dhe tregtar te regjistrit ,nga QKR ku ne objekt te kete te percaktuar veprimtarine e tregtimit te nenprodukteve te naftes bruto.

2-Certifikaten e perdorimit te objektit te leshuar nga institucioni perkates, sipas legjislacionit per planifikimin e territorit.

3-Vertetim  per kontrollin e objektit ,per respektimin e kushteve teknike, te leshuar nga Inspektoriati Shteteror Pergjegjes.

4- Lejen e Mjedisit ,sipas legjislacionit ne fuqi per mjedisin.

5-Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve vendore.

6-Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve tatimore,perfshire sigurimet shoqerore.

 

 (Dokumentacioni që dorezohet duhet të jetë i fotokopjuar dhe i noterizuar.)

​ ​​​

Eventet

<tetor 2017>
HënMarMërEnjPreShtDie
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Se shpejti


Buletini Informativ