Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Njoftime

Njoftime


Njoftim

🔜Youth Summer Municipality Tour (4 – 6 Korrik 2018)
Learn📚, explore and enjoy🤼‍♀- Albania towards EU Integration 🇦🇱🇪🇺

Një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë nga mosha 17- 25 vjeç nga Bashkitë Vlorë, Himarë, Fier, Patos e Roskovec, që dëshirojnë të mësojnë më shumë mbi hapat e integrimit të Shqiperisë në BE dhe mbi mundësitë që ofron BE për të rinjtë. Shkëmbime eksperiencash, informim dhe agëtim mes të rinjve nga qytete të ndryshme.
Bëhu pjesë e një eksperience të veçantë.🙈
Aplikimet mbyllen më datë 27 Qershor.


Shkarko formatin e aplikimit në: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP-pygQbXYYpM8puSp3FdcecNNl_RSY2kne4JwyHlG2q65hQ/viewform?c=0&w=1 


​---------------------------------------------

-----------------------


​Njoftim
(07.05.2018)​

 

Hapet thirrja për: "Ekspertizë të jashtme për implementimin e planit të veprimit lokal të Agrolabs, Takimit të i inovacionit, Zhvillimit dhe vlerësimit të grupimit". 

Referenca: AGROLABS / 2158-2017 / PB6 / SER

Në kuadër të projektit "AGROLABS" financuar nga "INTERREG V-B Balkan-Mesdhetar 2014-2020" Bashkia Fier hap thirrjen për oferta për kontratën e mëposhtme të shërbimeve:"Ekspertiza e jashtme për implementimin e planit të veprimit lokal të Agrolabs, Takimit të i inovacionit, Zhvillimit dhe vlerësimit të grupimit". 

 Afati i dorëzimit të ofertave është 35 ditë nga dita e shpalljes, (11.06.2018), ora 15:00.  


Bashklidhur thirrja në shqip dhe anglisht;

Thirrja Agrolabs.docx

Publication in web site (4).docx

 Bashlidhur dosja e dokumentave të tenderit:

AGROLABS_2158_2017_ToR.ziphttp://bashkiafier.gov.al/_layouts/15/images/icdocx.png

​​ ------------------------------------------------------------

 

Njoftim
(26.01.2018)

NJOFTIMI I KONTRATES PER PUBLIKIM

   BASHKIA FIER

 Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

​   Rikonstruksionin e teatrit "Bylis" Fier

​ Fondi limit: 42 745 667 (Dyzet e dy milion e shtateqind e dyzet e pese mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh me fond te financuar sipas Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA/2016/03

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

    90 dite nga nenshkrimi i kontrates ndermjet paleve.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

    Data: 26/02/2018  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00.

    Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe Protokollit, kati i II.

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

   Data: 26/02/2018  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00.

   Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe Protokollit, kati i II.

​Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references, specifikimet teknike si dhe projektin teknik "Rijetezimi i Kompleksit Kulturor Bylis", mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi, jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Fier www.bashkiafier.gov.al.

Gjithashtu, dokumentacioni mund te terhiqet çdo dite, nga e hena ne te premte, gjate orarit zyrtar, prane Drejtorise se Prokurimeve  Publike, kati i II.

Njoftimi i kontrates per botim Teatri-2018.doc

Preventivat foni, ndricim, elektrik- Janar 2018.doc

Projekti_ Teatri_Bylis.pdf

 Relacion teknik.pdf

Specifikime Teknike Fonia.docx

Specifikime Teknike Ndricimi.docx

Specifikimet teknike.pdf

TEATRI ndryshuar janar 2018 H-01.pdf

TEATRI ndryshuar janar 2018 H-02.pdf

TEATRI ndryshuar janar 2018 H-03.pdf

Termat e references ndricim dhe audio.docx

PREVENTIV teatri ndertim.xls

Preventiv Teatri hidro per tender.xls

------------------------


Njoftim
(22.01.2018)

Të gjithë studentët e arsimit universitar (sistemi Bachelor), si dhe të gjithë nxënësit në arsimin e mesëm profesional, që janë të interesuar për për të përfituar një prej bursave nga fondi i mbështetjes studentore duhet të paraqiten pranë Bashkisë Fier, për të dorëzuar dokumentacionin përkatës. 

Dokumentacioni duhet të dërgohet në formën e kërkuar nga ligji, brenda datës 31.01.2018 pranë Bashkisë Fier.
Bazuar në V.K.M. Nr. 903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programme studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” i ndryshuar, janë të përcaktuara kategoritë përfituese si më poshtë:
1. Studentët e shkëlqyer me notë mesatare 10 (dhjetë).
2. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike.
3. Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar me K.M.C.A.P., si përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar.
4. Studentët, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit.
5. Studentet, të cilët kanë humbur përgjegjësinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë.
6. Studentët, të cilët rezultojnë të identifikuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror.
7. Studentët, të cilët rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policise së Shtetit, të Gardës së Republikës, Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të SHISH dhe Policisë së Burgjeve, të cilët kanë humbur jetën në krye të detyrës.

------------------------


Njoftim
(29.11.2017)

Përkeqësim i motit;

Nisur nga informacionet e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, referuar në parashikimet e Institutit të Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM), si shërbimeve meteorologjike që bashkëpunojnë me Emergjencat Civile, informohemi paraprakisht se moti në të gjithë territorin e vendit gjatë datës 30 Nëntor dhe 1 Dhjetor 2017 është drejt përkeqësimit. Priten reshje shiu me intesitet mesatar, deri në intesitet të lartë, të cilat mund të krijojnë “mundësinë” e përmbytjeve. 
Për këtë arsye kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve që t`i binden lajmërimit të strukturave të njësive të qeverisjes vendore dhe qendrore për të shmangur qarkullimet e panevojshme, për të minimizuar lëvizjet e shumta të popullatës dhe sidomos të fëmijëve të mitur të pa shoqëruar nga të rriturit, si dhe të japin ndihmesën e tyre ndaj këtyre strukturave, kjo sipas detyrimeve të parashikuara në Ligjin nr. 8756, ‘’Për Emergjencat Civile’’. 
Fieri është një nga qarqet e rrezikuara, kryesisht në territorin përgjatë lumenjve Vjosë dhe Seman, të cilët mund të rrezikojnë daljen nga shtrati si pasojë e rritjes së prurjeve. Për këtë arsye kërkojmë bashkëpunimin e blegtorëve që të, kryesisht atyre që jetojnë përgjatë lumenjve, që të evakuojnë gjënë e gjallë në vende të sigurta. 
Bashkia ka marrë masat paraprake për përballimin e çdo situate emergjente, si dhe sigurimin e kushteve për jetën normale të komunitetit.

------------------------------

Bashkia Fier ka marrë masat paraprake për përballimin e çdo situate emergjente, si dhe sigurimin e kushteve për jetën normale të komunitetit. 

Aktualisht;

• Është mbledhur menjëherë Komisioni i Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile në rang bashkie me detyrat specifike, duke i vënë në gatishmëri të plotë të gjitha kapacitetet njerëzore e teknike operacionale për të reaguar sipas situatës.
• Po inspektohen argjinaturat e lumenjve nga bashkia, në bashkëpunim me Drejtoritë e bordeve të kullimit dhe subjektet kontraktore shfrytëzuese të inerteve të lumenjve. 
• Që nga data 28 nëntor është lidhur bashkëpunimi (në rast të një situate emergjente), me ARRSH dhe Drejtoritë e Rajoneve të saj, me subjektet kontraktore që kanë në inventar mirëmbajtjen e akseve rrugore kombëtare për angazhimin e të gjithë forcave dhe mjeteve të tyre për heqjen dhe pastrimin e inerteve që bien në rrugë, pastrimin e tombinove, kolektorëve, kanaleve, etj, si dhe për mbajtjen hapur të këtyre akseve rrugore për qarkullimin normal të mjeteve.
• Po punohet për sigurimin e vendburimeve, ujësjellësit dhe tubacionet e furnizimit të ujit të pijshëm, si dhe aksesorët e tyre (pjesë ndërrimi), për problemet që mund të shkaktohen nga përmbytjet. 
• Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe strukturat e hidrovorëve, si dhe OSHEE kanë nisur nga puna menjëherë për të minimizuar pasojat që mund të shkaktohen nga reshjet e dendura. Drejtoritë e bordeve të kullimit po kontrollojnë dhe përforcojnë pikat kritike të argjinaturave, ndërsa OSHEE po kontrollon dhe riparon linjat e furnizimit me energji elektrike të hidrovorëve dhe stacioneve kryesore të pompave për largimin e ujërave nga kanalet kryesore.
Kërkohet nga subjektet private që; 
• Pavarësisht kontratave të punës, të angazhohen në ndihmë të shtabeve te emergjencave civile në bashki e prefekturë, kjo bazuar në Ligjin nr. 8756, ‘’Për Emergjencat Civile’’, për mirëmbajtje dhe mirëfunksionimin e akseve rrugore kombëtare dhe rurale.

------------------------Njoftim
(01.10.2017)

Duke filluar nga data 25 tetor, Bashkia Fier nis procesin e Buxhetimit me Pjesëmarrje. Fillimisht do të jenë Njësitë Administrative ato që do të përfshihen në këtë proces dhe më pas qyteti. 
Njësia Cakran dhe Frakull, hapin turin e këtij procesi. 
Takimet do të zhvillohen në ambientet e Njësisë Administrative.

Kalendari i takimeve, datë 25 tetor;


* Njësia Administrative Cakran; ora 14:00
* Njësia Administrative Frakull; ora 16:00

Bëhuni dhe ju pjesë e procesit për të garantuar një shpërndarje sa më të mirë të buxhetit dhe ivestimeve për vitin e ardhshëm. 

------------------------

​​
Njoftim pë vende të lira pune

në pozicionin: 
Edukatore Kopshti
-------------------------
​​​​​​
------------------------
​​
Informacion 
Publikuar më
(11.07.2017)
------------------------

Njoftim 
​​Publikuar më 
​​(Dt. 10.07.2017)

PER DËGJESËN E DYTË PUBLIKE PËR HARTIMIN E PLANIT  TË DETAJUAR VENDOR PËR NJË PJESË TË TERRITORIT TË NËN-NJËSISË ME KOD 01-02

Bashkia Fier ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për një pjesë të territorit të nën-njësisë me kod 01-02, me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr. 01, datë 24.03.2017, në përputhje me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 05, datë 29.12.2016 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor".

Në bazë të nenit 23 dhe 24 të ligjit 107/2014 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", nenit 67 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit" dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 156, datë 24.03.2017 "Për konstituimin e forumit të bashkërendimit të Planit të Detajuar Vendor (FBPDV)", Bashkia Fier do të organizojë dëgjesën e dytë publike në datë 31.07.2017, ora 10.00, në Sallën e Mbledhjeve të Bashkisë Fier, për të diskutuar rreth projekt- propozimit të Planit të Detajuar Vendor.

 

Prezenca juaj do na ndihmonte në përmirësimin e vendimmarrjes tonë.

 

Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

------------------------

Njoftim 

​​(Dt. 28.06.2017)


​Të nderuar qytetarë;

Temperaturat e larta që po vazhdojnë të jenë prezent në Fier sikurse në të gjithë vendin kanë shtuar rrezikun e zjarreve. Bazuar në parashikimet e instituteve meteorologjike, në ditët në vijim niveli i temperaturave do të rritet edhe më shumë (mbi 40 grad celcius), duke arritur temperaturat maksimale të verës në datat 29 qershor e 1 korrik. Kjo situatë shton edhe më shumë rrezikun e zjarreve masive, sidomos në zonat pyjore dhe kullota, të cilat mund të vijnë jo vetëm si rezultat i pakujdesisë, por edhe nga vetëndezja e gjetheve të thata, apo barërave në territor kodrinor.
Në këto kushte të gjithë bashkë duhet të sigurojmë gjithcka që duhet për të parandaluar këtë rrezik që i kanoset kësaj pasurie natyrore, sic është pylli. 
Prandaj ku bëjmë thirrje, në veçanti fermerëve dhe barinjve që të bëjnë kujdes, të mos përdorin zjarrin për pastrimin e parcelave bujqësore, apo kullotave. Kjo formë pastrimi është rrezik jo vetëm për sipërfaqet pyjore, kullotat, por edhe për masivet pyjore e plantacionet me pemë frutore, pasi zjarri del jashtë kontrollit favorizuar edhe nga prezenca e erës.
Kërkojmë vëmendjen dhe bashkëpunimin tuaj për të treguar sa më shumë kujdes me elementët që shkaktojnë zjarr, gjatë qëndrimit tuaj në ambjentet pranë dhe në parqe, pyje apo zona të mbrojtura. 
Gjithashtu, gjatë këtyre ditëve ju këshillojmë që të bëni kujdes edhe me qëndrimin në diell, kryesisht të moshuarit dhe fëmijët, të cilët duhet të shmangin lëvizjet në orët e mesditës.

Për cdo informacion, apo problem mund të kontaktoni në numrin e celularit; 0697279752.

Strukturat e shërbimit të emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri në Bashkinë Fier janë në gadishmëri të plotë për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe biznesit, për çdo problem që lidhet me situatat emergjente të shkaktuara nga zjarret.


------------------------


Njoftim 

​​(Dt. 20.06.2017)

​PER DËGJESEN E PARE PUBLIKE PËR HARTIMIN E PLANIT  TË DETAJUAR VENDOR PËR NJË PJESË TË TERRITORIT TË NËN-NJËSISË ME KOD 01-02

Bashkia Fier ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për një pjesë të territorit të nën-njësisë me kod 01-02, me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr. 01, datë 24.03.2017, në përputhje me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 05, datë 29.12.2016 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor".

Në bazë të nenit 23 dhe 24 të ligjit 107/2014 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", nenit 67 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit" dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 156, datë 24.03.2017 "Për konstituimin e forumit të bashkërendimit të Planit të Detajuar Vendor (FBPDV)", Bashkia Fier do të organizojë dëgjesën e parë publike në datë 11.07.2017, ora 10.00, në Sallën e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Fier, për të analizuar përfundimin e analizës së  gjendjes ekzistuese dhe diskutime të mundshme për vazhdimin e hartimit të Planit të Detajuar Vendor.

Prezenca juaj do na ndihmonte në përmirësimin e vendimmarrjes tonë.

​Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

Njoftim për Dëgjesë Publike, 20 qershor 2017.JPG


------------------------

Njoftim 

Njësia e Prokurimeve Publike 

​(Dt. 19.06.2017)


Bashkia Fier duke marrë shkas nga kërkesat e disa operatorëve e pa të nevojshme publikimin e disa sqarimeve lidhur me “Ftesen per Oferte” per objektin e prokurimit Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e audio&zerit) të teatrit Bylis Fier

Njoftim per sqarim operatoreve.docx

------------------------


Njoftimi i kontrates per publikim

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA  FIER​

(25.05.2017)

​1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                      Bashkia Fier

Adresa                   Lagja  "Kastriot", Rruga "Brigada e XI Sulmuese"; Fier, Albania

Tel/Fax                  034 410 636

E-mail                    info@bashkiafier.gov.al

Faqja e Internetit   www.bashkiafier.gov.al

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   "Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e  audio&zerit) të teatrit Bylis Fier"

4. Fondi limit: 17 070 000  (Shtatembedhjete milion e shtatedhjete mije) lekë pa tvsh me fond te financuar sipas  Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA/2016/03

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  deri ne 90 dite nga nenshkrimi i  kontrates ndermjet paleve.

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

    Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe     

                             Protokollit, kati i II.

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Drejtoria e  Prokurimeve  Publike, kati i II.

Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references si dhe projekti teknik "Rijetezimi i Kompleksit Kulturor Bylis"  mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Fier www.bashkiafier.gov.al, gjithashtu mund te terhiqen cdo dite nga e hena ne te premte gjate orarit zyrtar prane Drejtorise se Prokurimeve  Publike, kati i II.

2.Ftesa shqip.doc

3.Ftesa anglisht.docx

4.Termat e references shqip.docx

5.reference terms english.docx

7.Ark_Teatri_Bylis.pdf

------------------------

NJOFTIM

(13.04.2017)

PROCEDURE  LICENCIMI

Bazuar ne ligjin nr.8308 date18.03.1998 "Per Transportet  Rrugore",

Me ndryshimet e fundit me ligjin 10/2016; Date 11.02.2016

Udhezimin nr.5627 dt.18.11.2016

PЁR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR LËSHIMIN E LICENCAVE DHE CERTIFIKATAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NË TRANSPORTIN RRUGOR TË UDHËTARËVE BRENDA VENDIT

Njoftohen te gjithe  subjektet e interesuara per licencim

​Per linjat:

FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN

FIER-DARZEZE

FIER-HAMIL-SEMAN I IRI

FIER-KALLMI I MADH

FIER-KRAPS -PATOS FSHAT

FIER-LEVAN-PISHE PORO

FIER-MUJALLI

FIER-SEMAN

FIER-TOPOJE

FIER-VAJKAN

                                   

se duke filluar ​nga data  12/04/2017   deri ne date:  30/04/2017

duhet te paraqesin prane komisionit te licencimit dokumentacionin e duhur sipas percaktimeve ligjore te mesiperme.

Brenda 15 ditesh komisioni do te shqyrtoje dokumentacionin dhe me pas i kualifikuari do te njoftohet per t'u pajisur me licence.

PROCEDURE LICENCIMI FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN.DOC

 PROCEDURE LICENCIMI FIER-DARZEZE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-HAMIL-SEMAN I IRI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KALLMI I MAD.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KRAPS -PATOS FSHAT.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-LEVAN-PISHE PORO.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-MUJALLI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-SEMAN.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-TOPOJE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-VAJKAN.doc

Afati i paraqitjes se dokumentacionit  deri ne date:  30/04/2017

--------------------------------------------------------------

Lista e familjeve aplikuese per banese me kosto te ulet, me nivelin e pikeve.pdf

njoftim per taksat dhe tarifat.docx

Njoftim per aplikim burse.docx

njoftim per mbledhje keshilli, 7 nentor 2016.docx


 

Eventet

<shtator 2018>
HënMarMërEnjPreShtDie
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Se shpejti


Buletini Informativ