Kjo rregullore përcakton rregullat e organizimit dhe funksionimit të brendshëm të Këshillit Bashkiak Fier (në vijim Këshilli), procedurën e miratimit të vendimeve të Këshillit, të veprimtarisë vendimarrëse, përfaqësuese dhe mbikqyrëse të Këshillit, monitorimin e procesit të zbatimit të vendimeve të Këshillit, si dhe marredhëniet e Këshillit me Kryetarin dhe administratën e Bashkisë,me institucionet agjencitë qeveritare qendrore dhe rajonale, komunitetin, shoqërinë civile dhe grupet e interesit, si dhe strukturat komunitare, përgjatë ushtrimit të funksioneve dhe realizimin e detyrave të dhëna me ligj dhe ato për të cilat Këshilli ka diskrecion ligjor (1), si dhe rregullat për interpretimin dhe ndryshimin e Rregullores.


(1) Ligji nr. 139/2015, neni 8/1.

Rregullorja KB revised, final (1).docx

Rregullore e Keshillit per Marredhenjet me Publikun dhe Media

Rregullore Ankesat Kerkesat Peticionet Iniciativa

Kodi i Sjelljes per funksionimin e Keshillit Bashkiak (1).doc

Rregullore e KB_Strukturat komunitare (1).docx