​ Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e tij të mbrojtura me ligj ka të drejtë të ankohet. 


  Shkarko këtu Formular i ankesës drejtuar Këshillit Bashkiak.docx